PDF 164kWORD 275k

 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

 

LIBE(2019)0724_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Kolmapäev, 24. juuli 2019 kell 9.15–12.30 ja 15.00–16.30

Neljapäev, 25. juuli 2019 kell 9.00–12.00

Brüssel

Ruum: József Antall (4Q2)

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

(sealhulgas koordinaatorite soovituste heakskiitmine vastavalt kodukorra artiklile 214, vt koordinaatorite tagasisideteadet 11. juuli 2019. aasta koosoleku kohta)

TEGEMIST ON ESIALGSETE KELLAAEGADEGA, MIS VÕIVAD KOOSOLEKU KÄIGUS MUUTUDA

24. juuli 2019 kell 9.15–10.00

3. Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod

LIBE/9/00556

 2019/2028(BUD) 

 

Arvamuse koostaja:

 

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

PA – PE639.622v01-00

Vastutav:

 

BUDG

 

 

 

         Arvamuse projekti läbivaatamine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 27. august 2019 kell 12.00

24. juuli 2019 kell 10.00–10.20

4. 2019. aasta eelarve: assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 15/2019 (82 miljonit eurot Dublini reservist Varjupaiga- ja Rändefondi)

LIBE/9/00704

         Ettekande teeb Beate Gminder, Euroopa Komisjoni rände- ja julgeolekufondide ning finantsressurside ja järelevalve valdkonna direktor)

24. juuli 2019 kell 10.20–11.20

5. Seaduslik ränne: kolme direktiivi, st perekonna taasühinemist, pikaaajalisi elanikke ja ühtset luba käsitlevate direktiivide toimivuskontrolli tulemuste tutvustamise järelmeetmed

LIBE/9/00709

         Ettekande teeb Matthias Oel, Euroopa Komisjoni rände ja siseasjade peadirektoraadi rände, liikuvuse ja innovatsiooni valdkonna direktor

         Arvamuste vahetus

24. juuli 2019 kell 11.30–12.30

Kinnine koosolek

6. Koordinaatorite koosolek

24. juuli 2019 kell 15.00–16.30

7. Arvamuste vahetus julgeolekuliidu voliniku Julian Kingiga

LIBE/9/00705

25. juuli 2019 kell 9.00–10.30

8. Arvamuste vahetus õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse voliniku Vĕra Jourovága

LIBE/9/00706

25. juuli 2019 kell 10.30–11.15

9. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Keskpangale, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: „2019. aasta ELi õigusemõistmise tulemustabel“
COM(2019)0198

LIBE/9/00711

         Komisjoni ettekanne

25. juuli 2019 kell 11.15–12.00

10. Euroopa Nõukogu parlamentaarne kampaania PACE migrantidest laste kinnipidamise lõpetamiseks

LIBE/9/00707

         Ettekande teeb Pierre-Alain Fridez, Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee liige ja parlamentaarse kampaania pearaportöör

11. Muud küsimused

12. Järgmised koosolekud

         4. september 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Brüssel)

         5. september 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 23. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika