PDF 169kWORD 999k

 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

 

LIBE(2019)0724_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v sredo, 24. julija 2019, od 9.15 do 12.30 in od 15.00 do 16.30

v četrtek, 25. julija 2019, od 9.00 do 12.00

Bruselj

Sejna soba: József Antall (4Q2)

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednika

(skupaj s sprejetimi priporočili koordinatorjev v skladu s členom 214 Poslovnika, glej njihovo sporočilo s povratnimi informacijami s seje z dne 11. julija 2019)

ČASOVNA RAZPOREDITEV JE OKVIRNA IN SE LAHKO MED SEJO SPREMENI.

24. julij 2019 od 9.15 do 10.00

3. Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 - vsi oddelki

LIBE/9/00556

 2019/2028(BUD) 

 

Pripravljavka mnenja:

 

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

PA – PE639.622v01-00

Pristojni odbor:

 

BUDG

 

 

 

         Obravnava osnutka mnenja

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 27. avgust 2019 ob 12.00

24. julij 2019 od 10.00 do 10.20

4. Proračun za leto 2019: Prenos sredstev št. DEC 15/2019 v višini 82 milijonov EUR iz dublinskega rezervnega sklada za Sklad za azil, migracije in vključevanje (AMIF)

LIBE/9/00704

         Predstavitev Beate Gminder, direktorice za sklade za migracije in varnost - finančne vire in spremljanje, Evropska komisija

24. julij 2019 od 10.20 do 11.20

5. Zakonita migracija: nadaljnji ukrepi po predstavitvi izida preverjanja ustreznosti, ki ga je opravila Komisija - osredotočenje na tri direktive (ponovna združitev družine, rezidenti za daljši čas, enotno dovoljenje)

LIBE/9/00709

         Predstavitev Matthiasa Oela, direktorja za migracije, mobilnost in inovacije pri GD za migracije in notranje zadeve, Evropska komisija

         Izmenjava mnenj

24. julij 2019 od 11.30 do 12.30

Brez navzočnosti javnosti

6. Sestanek koordinatorjev

24. julij 2019 od 15.00 do 16.30

7. Izmenjava mnenj z Julianom Kingom, evropskim komisarjem za varnostno unijo

LIBE/9/00705

25. julij 2019 od 9.00 do 10.30

8. Izmenjava mnenj z Vĕro Jourovo, evropsko komisarko za pravosodje, potrošnike in enakost spolov

LIBE/9/00706

25. julij 2019 od 10.30 do 11.15

9. Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropski centralni banki, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: pregled stanja na področju pravosodja v EU za leto 2019 COM(2019)0198
 

LIBE/9/00711

         Predstavitev Komisije

25. julij 2019 od 11.15 do 12.00

10. Parlamentarna kampanja Sveta Evrope za prenehanje pridržanja migrantskih otrok

LIBE/9/00707

         Predstavitev Pierre-Alaina Frideza, splošnega poročevalca o parlamentarni kampanji in člana parlamentarne skupščine Sveta Evrope

11. Razno

12. Naslednja seja

         4. september 2019, od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30 (Bruselj)

         5. september 2019, od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30 (Bruselj)

Zadnja posodobitev: 23. julij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov