PDF 195kWORD 320k

 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

 

LIBE(2019)0904_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 4 september 2019, 9.00 - 12.30 uur

Brussel, Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)

Woensdag 4 september 2019, 14.30 - 15.30 uur

Brussel, Zaal: Altiero Spinelli (1G-3)

Woensdag 4 september 2019, 15.30 - 18.30 uur

Brussel, Zaal: Paul-Henri Spaak (1A002)

Donderdag 5 september 2019, 9.00 - 12.45 uur

Brussel, Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)

Donderdag 5 september 2019, 15.00 - 18.30 uur

Brussel, Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)

 

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

(inclusief goedkeuring van de aanbevelingen van de coördinatoren overeenkomstig artikel 214, zie de feedbacknota van de coördinatoren van de vergadering van 24 juli 2019)

NB: DE TIJDSBLOKKEN ZIJN INDICATIEF EN KUNNEN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING WORDEN GEWIJZIGD.

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         10 juli 2019 PV – PE639.769v02-00

4 september 2019, 9.00 - 11.00 uur

4. Presentatie van de prioriteiten van het Finse voorzitterschap van de Raad

LIBE/9/01071

         Presentatie door Anna-Maja Henriksson, minister van Justitie, en Maria Ohisalo, minister van Binnenlandse Zaken

4 september 2019, 11.00 - 12.15 uur

Presentatie van de activiteiten van de agentschappen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken (JBZ) – Europol

5. Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol)

LIBE/9/01072

         Presentatie van de taken en activiteiten van Europol door Catherine De Bolle, uitvoerend directeur

         Presentatie van het netwerk van JBZ-agentschappen

         Presentatie van het verslag over de stand van zaken en de tendensen in verband met terrorisme in Europa (TE-SAT) 2019

4 september 2019, 12.15 - 12.30 uur

6. Voorstel voor een uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in Ierland

LIBE/9/00461

* 2019/0806(CNS) 07290/2019 – C8-0154/2019

 

Rapporteur:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

PR – PE638.778v01-00

Bevoegd:

 

LIBE

 

 

 

         Behandeling ontwerpverslag

         Besluit over de toepassing van de vereenvoudigde procedure zonder amendementen (art. 52, lid 1)

* * *

4 september 2019, 14.30 - 15.30 uur

Met gesloten deuren – leden van LIBE worden uitgenodigd om deel te nemen aan de CONT-vergadering
in zaal Altiero Spinelli (ASP) 1G-3

7. Kwijting 2017: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) - Hoorzitting met Nina Gregori, uitvoerend directeur van het EASO

LIBE/9/01073

* * *

4 september 2019, 15.30 - 16.15 uur

Presentatie van de activiteiten van de agentschappen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken (JBZ) – Eurojust, EWDD en Cepol
in zaal PHS 1 A 002

8. Agentschap van de Europese Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)

LIBE/9/01074

         Presentatie van de taken en activiteiten van Eurojust door Ladislav Hamran, voorzitter

         Presentatie over het Europees gerechtelijk register voor terrorismebestrijding

         Presentatie over het digitale strafrechtinitiatief

         Presentatie over justitiële samenwerking in strafzaken met derde landen

4 september 2019, 16.15 - 17.00 uur

9. Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD)

LIBE/9/01077

         Presentatie van de taken en activiteiten van het EWDD door Alexis Goosdeel, directeur

         Presentatie van het Europees drugsrapport 2019

         Presentatie van het algemeen activiteitenverslag 2018

         Presentatie van de evaluatie van het EWDD 2018

4 september 2019, 17.00 - 17.45 uur

10. Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)

LIBE/9/01078

         Presentatie van de taken en activiteiten van Cepol door Detlef Schröder, uitvoerend directeur

         Presentatie van de evaluatie van de behoefte aan strategische opleidingen (Strategic Training Needs Assessment - STNA) van de EU (EU-STNA)

         Presentatie van de strategische prioriteit "cybercriminaliteit en digitale competentie van de rechtshandhavingsinstanties"

         Presentatie van het geconsolideerd jaarlijks activiteitenverslag 2018

         Presentatie van het enig programmeringsdocument 2019

4 september 2019, 17.45 - 18.15 uur

11. Uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Servië

LIBE/9/00655

* 2019/0807(CNS) 10334/2019 – C9-0041/2019

 

Rapporteur:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

Bevoegd:

 

LIBE

 

 

Adviezen:

 

AFET, JURI

 

         Presentatie van de overeenkomst door Eurojust

5 september 2019, 9.00 - 9.45 uur

*** Elektronische stemming ***

12. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle afdelingen

LIBE/9/00556

 2019/2028(BUD) 

 

Rapporteur voor advies:

 

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

PA – PE639.622v01-00
AM – PE640.610v01-00

Bevoegd:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies en begrotingsamendementen

*** Einde elektronische stemming ***

5 september 2019, 9.45 - 11.15 uur

13. Versterking van de rechtsstaat binnen de Unie - Een blauwdruk voor actie
COM(2019)0343

LIBE/9/00712

         Gedachtewisseling met Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie

Presentatie van de activiteiten van de agentschappen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken (JBZ) – EASO en eu-LISA

5 september 2019, 11.15 - 12.00 uur

14. Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

LIBE/9/01079

         Presentatie van de taken en activiteiten van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken door Nina Gregori, uitvoerend directeur

5 september 2019, 12.00 - 12.45 uur

15. Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)

LIBE/9/01080

         Presentatie van de taken en activiteiten van eu-LISA door Krum Garkov, uitvoerend directeur

* * *

5 september 2019, 13.30 - 14.45 uur

Met gesloten deuren

16. Coördinatorenvergadering

* * *

5 september 2019, 15.00 - 16.00 uur

17. Hoorzitting met de kandidaat voor de functie van plaatsvervangend uitvoerend directeur van Europol (art. 54 van Verordening (EU) 2016/794), de heer Jürgen Ebner

Presentatie van de activiteiten van de agentschappen op het gebied van justitie en binnenlandse zaken (JBZ) – FRA

5 september 2019, 16.00 - 16.45 uur

18. Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

LIBE/9/01081

         Presentatie van de taken en activiteiten van het FRA door Michael O’Flaherty, directeur

5 september 2019, 16.45 - 17.30 uur

19. Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)

LIBE/9/01082

         Presentatie van de taken en activiteiten van de EDPS door Wojciech Wiewiórowski, adjunct-toezichthouder EDPS

5 september 2019, 17.30 - 18.30 uur

20. Overeenkomst tussen Canada en de Europese Unie inzake de doorgifte en verwerking van gegevens uit het Passenger Name Record

LIBE/9/00072

*** 2013/0250(NLE) 12652/2013 – C8-0089/2014

 

Rapporteur:

 

Sophia in 't Veld (Renew)

 

Bevoegd:

 

LIBE

 

 

Adviezen:

 

AFET

 

 

 

TRAN

 

 

 

         Presentatie over de sluiting van de overeenkomst door de Commissie

21. Rondvraag

22. Volgende vergaderingen

         12 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.00 - 17.30 uur (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 3 september 2019Juridische mededeling - Privacybeleid