PDF 181kWORD 299k

 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

 

LIBE(2019)1209_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 9 декември 2019 г., 15.00–18.00 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал" (4Q2)

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ВСИЧКИ ЧАСОВИ ИНТЕРВАЛИ СА САМО ОРИЕНТИРОВЪЧНИ И МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ В ХОДА НА ЗАСЕДАНИЕТО.

9 декември 2019 г., 15.00–15.45 ч.

3. Европейски комитет по защита на данните (ЕКЗД)

LIBE/9/01934

         Представяне на задачите и дейностите от Андреа Йелинек, председател на Европейския комитет по защита на данните

9 декември 2019 г., 15.45–16.30 ч.

Общо разискване

4. Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на условията за достъп до другите информационни системи на ЕС и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1862 и Регламент (ЕС) yyyy/xxx [ECRIS-TCN]

COM(2019)0003

5. Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на условията за достъп до други информационни системи на ЕС за целите на ETIAS и за изменение на Регламент (EС) 2018/1240, Регламент (EО) № 767/2008, Регламент (ЕС) 2017/2226 и Регламент (ЕС) 2018/1861

COM(2019)0004

• Представяне от Комисията
• Представяне от Комисията на обяснителната бележка относно предложенията за последващи изменения, свързани с Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS)
• Представяне на проучването за целенасочената оценка на въздействието, изготвена за ЕП, относно предложенията за последващи изменения, свързани с ETIAS

9 декември 2019 г., 16.30–17.50 ч.

6. Структуриран диалог с Илва Йохансон, комисар по вътрешните работи

LIBE/9/01948

         Размяна на мнения

9 декември 2019 г., 17.50–18.00 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

7. Сключване на протокол между Европейския съюз, Република Исландия и Кралство Норвегия към Споразумението между Европейската общност и Република Исландия и Кралство Норвегия относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в държава членка или в Исландия или Норвегия, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането

LIBE/9/00409

*** 2018/0419(NLE) 15791/2018 – C9-0155/2019

 

Докладчик:

 

Ядвига Вишневска (ECR)

PR – PE642.884v01-00

Водеща:

 

LIBE

 

 

 

         Приемане на измененията

         Краен срок за внасяне на измененията: 22 ноември 2019 г., 12.00 ч.

8. Европейска гранична и брегова охрана: система „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO) и отмяна на Съвместно действие 98/700/ПВР на Съвета

LIBE/9/00459

***I 2018/0330B(COD) COM(2018)0631[02] – C8-0150/2019

 

Докладчик:

 

Роберта Мецола (PPE)

 

Водеща:

 

LIBE

 

 

Подпомагащи:

 

BUDG –

Решение: без становище

 

 

JURI (AL)

 

 

 

         Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори

9. Статистика на Общността за миграцията и международната закрила

LIBE/9/01280

***I 2018/0154(COD) COM(2018)0307 – C8-0182/2018

 

Докладчик:

 

Ян-Кристоф Ойтхен (Renew)

 

Водеща:

 

LIBE

 

 

 

         Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори

*** Край на електронното гласуване ***

10. Разни въпроси

11. Следващи заседания

         16 декември 2019 г., 19.30–22.30 ч. (Страсбург)

9 декември 2019 г., 18.00–19.00 ч.

12. Заседание на координаторите (при закрити врати)

Последно осъвременяване: 5 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност