PDF 172kWORD 286k

 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

 

LIBE(2019)1209_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Esmaspäev, 9. detsember 2019 kell 15.00–18.00

Brüssel

Ruum: József Antall (4Q2)

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

TEGEMIST ON ESIALGSETE KELLAAEGADEGA, MIS VÕIVAD KOOSOLEKU KÄIGUS MUUTUDA.

9. detsember 2019 kell 15.00–15.45

3. Euroopa Andmekaitsenõukogu

LIBE/9/01934

         Euroopa Andmekaitsenõukogu esimehe Andrea Jelineki ettekanne asutuse ülesannete ja tegevuse kohta

9. detsember 2019 kell 15.45–16.30

Ühine arutelu

4. Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse tingimused juurdepääsu saamiseks muudele ELi infosüsteemidele ning muudetakse määrust (EL) 2018/1862 ja määrust (EL) aaaa/xxx [ECRIS-TCN-süsteem]

COM(2019)0003

5. Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse tingimused juurdepääsu saamiseks muudele ELi infosüsteemidele ETIASe kasutamise eesmärgil ning muudetakse määrust (EL) 2018/1240, määrust (EÜ) nr 767/2008, määrust (EL) 2017/2226 ja määrust (EL) 2018/1861

COM(2019)0004

• Euroopa Komisjoni ettekanne
• Komisjoni analüütilise märgukirja tutvustus, mis käsitleb ettepanekuid vajalikeks muudatusteks ETIAS-süsteemis
• EP sihtotstarbelise mõjuhindamisuuringu tutvustus, mis käsitleb ettepanekuid vajalikeks muudatusteks ETIAS-süsteemis

9. detsember 2019 kell 16.30–17.50

6. Struktureeritud dialoog siseasjade voliniku Ylva Johanssoniga

LIBE/9/01948

         Arvamuste vahetus

9. detsember 2019 kell 17.50–18.00

*** Elektrooniline hääletus ***

7. Euroopa Liidu, Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelise protokolli sõlmimine, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse Euroopa Ühenduse ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelisele lepingule, mis käsitleb liikmesriigis või Islandil või Norras esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määratlemise kriteeriume ja mehhanisme

LIBE/9/00409

*** 2018/0419(NLE) 15791/2018 – C9-0155/2019

 

Raportöör:

 

Jadwiga Wiśniewska (ECR)

PR – PE642.884v01-00

Vastutav:

 

LIBE

 

 

 

         Muudatusettepanekute vastuvõtmine

         Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 22. november 2019 kell 12.00

8. Euroopa piiri- ja rannikuvalve: võltsitud ja ehtsad dokumendid veebis (FADO süsteem) ning nõukogu ühismeetme 98/700/JSK kehtetuks tunnistamine

LIBE/9/00459

***I 2018/0330B(COD) COM(2018)0631[02] – C8-0150/2019

 

Raportöör:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Vastutav:

 

LIBE

 

 

Arvamused:

 

BUDG –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

JURI (AL)

 

 

 

         Institutsioonidevahelistest läbirääkimistest tuleneva esialgse kokkuleppe hääletus

9. Ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistika

LIBE/9/01280

***I 2018/0154(COD) COM(2018)0307 – C8-0182/2018

 

Raportöör:

 

Jan-Christoph Oetjen (Renew)

 

Vastutav:

 

LIBE

 

 

 

         Institutsioonidevahelistest läbirääkimistest tuleneva esialgse kokkuleppe hääletus

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

10. Muud küsimused

11. Järgmised koosolekud

         16. detsember 2019 kell 19.30–22.30 (Strasbourg)

9. detsember 2019 kell 18.00–19.00

12. Koordinaatorite koosolek (kinnine koosolek)

Viimane päevakajastamine: 5. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika