PDF 178kWORD 286k

 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

 

LIBE(2019)1209_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2019. gada 9. decembrī, plkst. 15.00–18.00

Briselē

Telpa: József Antall (4Q2)

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

LŪGUMS ŅEMT VĒRĀ, KA VISI NORĀDĪTIE LAIKI IR TIKAI APTUVENI UN VAR MAINĪTIES SANĀKSMES GAITĀ.

2019. gada 9. decembrī plkst. 15.00–15.45

3. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (EDAK)

LIBE/9/01934

         Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas priekšsēdētājas Andrea Jelinek izklāsts par uzdevumiem un darbībām

2019. gada 9. decembrī plkst. 15.45–16.30

Kopīga apspriešana

4. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz nosacījumus piekļuvei citām ES informācijas sistēmām un groza Regulu (ES) 2018/1862 un Regulu (ES) gggg/xxx [ECRIS-TCN]

COM(2019)0003

5. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko ETIAS vajadzībām paredz nosacījumus piekļuvei citām ES informācijas sistēmām un groza Regulu (ES) 2018/1240, Regulu (EK) Nr. 767/2008, Regulu (ES) 2017/2226 un Regulu (ES) 2018/1861

COM(2019)0004

• Komisijas uzstāšanās
• Komisijas uzstāšanās — iepazīstināšana ar analītisko ziņojumu par priekšlikumiem izrietošajiem grozījumiem attiecībā uz ETIAS
• Iepazīstināšana ar specializētu EP ietekmes novērtējuma pētījumu par priekšlikumiem izrietošajiem grozījumiem attiecībā uz ETIAS

2019. gada 9. decembrī plkst. 16.30–17.50

6. Strukturēts dialogs ar iekšlietu komisāri Ylva Johansson

LIBE/9/01948

         Viedokļu apmaiņa

2019. gada 9. decembrī plkst. 17.50–18.00

*** Elektroniskā balsošana ***

7. Priekšlikums par to, lai noslēgtu Protokolu starp Eiropas Savienību, Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Islandes Republiku, un Norvēģijas Karalisti par kritērijiem un mehānismiem tās valsts noteikšanai, kas ir atbildīga par to patvēruma lūgumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Islandē, vai Norvēģijā, par piekļuvi Eurodac tiesībaizsardzības nolūkos

LIBE/9/00409

*** 2018/0419(NLE) 15791/2018 – C9-0155/2019

 

Referente:

 

Jadwiga Wiśniewska (ECR)

PR – PE642.884v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE

 

 

 

         Grozījumu pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 22. novembrī plkst. 12.00

8. Eiropas Robežu un krasta apsardze: sistēma viltotiem un autentiskiem dokumentiem tiešsaistē (FADO) un Padomes Vienotās rīcības Nr. 98/700/JHA atcelšana

LIBE/9/00459

***I 2018/0330B(COD) COM(2018)0631[02] – C8-0150/2019

 

Referente:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE

 

 

Atzinumi:

 

BUDG –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

JURI (AL)

 

 

 

         Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos

9. Kopienas statistika attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību

LIBE/9/01280

***I 2018/0154(COD) COM(2018)0307 – C8-0182/2018

 

Referents:

 

Jan-Christoph Oetjen (Renew)

 

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE

 

 

 

         Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

10. Dažādi jautājumi

11. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 16. decembrī plkst. 19.30–22.30 (Strasbūra)

2019. gada 9. decembrī plkst. 18.00–19.00

12. Koordinatoru sanāksme (aiz slēgtām durvīm)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 3. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika