PDF 177kWORD 286k

 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

 

LIBE(2019)1209_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Maandag 9 december 2019, 15.00 - 18.00 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter

ALLE TIJDSBLOKKEN ZIJN INDICATIEF EN KUNNEN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING WORDEN GEWIJZIGD.

9 december 2019, 15.00 - 15.45 uur

3. Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB)

LIBE/9/01934

         Presentatie van de taken en werkzaamheden door Andrea Jelinek, voorzitter van het Europees Comité voor gegevensbescherming

9 december 2019, 15.45 - 16.30 uur

Gezamenlijke behandeling

4. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1862 en Verordening (EU) yyyy/xxx [ECRIS-TCN]

COM(2019)0003

5. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen voor de doeleinden van Etias en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1240, Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EU) 2017/2226 en Verordening (EU) 2018/1861

COM(2019)0004

• Presentatie door de Commissie
• Presentatie door de Commissie van de analytische nota over de voorstellen voor wijzigingen van Etias
• Presentatie van een doelgericht EP-effectbeoordelingsonderzoek naar de voorstellen voor wijzigingen van Etias

9 december 2019, 16.30 - 17.50 uur

6. Gestructureerde dialoog met Ylva Johansson, commissaris voor Binnenlandse Zaken

LIBE/9/01948

         Gedachtewisseling

9 december 2019, 17.50 - 18.00 uur

*** Elektronische stemming ***

7. Sluiting van een protocol tussen de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de criteria en de mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen wordt ingediend

LIBE/9/00409

*** 2018/0419(NLE) 15791/2018 – C9-0155/2019

 

Rapporteur:

 

Jadwiga Wiśniewska (ECR)

PR – PE642.884v01-00

Bevoegd:

 

LIBE

 

 

 

         Goedkeuring amendementen

         Termijn voor de indiening van amendementen: 22 november 2019, 12.00 uur

8. Europese grens- en kustwacht: systeem voor fraudedocumenten en authentieke documenten online (FADO) en intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad

LIBE/9/00459

***I 2018/0330B(COD) COM(2018)0631[02] – C8-0150/2019

 

Rapporteur:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Bevoegd:

 

LIBE

 

 

Adviezen:

 

BUDG –

Besluit: geen advies

 

 

JURI (AL)

 

 

 

         Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

9. Communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming

LIBE/9/01280

***I 2018/0154(COD) COM(2018)0307 – C8-0182/2018

 

Rapporteur:

 

Jan-Christoph Oetjen (Renew)

 

Bevoegd:

 

LIBE

 

 

 

         Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

*** Einde elektronische stemming ***

10. Rondvraag

11. Volgende vergaderingen

         16 december 2019, 19.30 - 22.30 uur (Straatsburg)

9 december 2019, 18.00 - 19.00 uur

12. Coördinatorenvergadering (met gesloten deuren)

Laatst bijgewerkt op: 3 december 2019Juridische mededeling - Privacybeleid