PDF 183kWORD 286k

 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

 

LIBE(2019)1209_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 9. decembra 2019 od 15.00 do 18.00 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (4Q2)

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

UPOZORŇUJEME NA TO, ŽE VŠETKY UVEDENÉ ČASY SÚ IBA ORIENTAČNÉ A POČAS SCHÔDZE SA MÔŽU ZMENIŤ.

9. decembra 2019 od 15.00 do 15.45 h

3. Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB)

LIBE/9/01934

         výklad predsedníčky Európskeho výboru pre ochranu údajov Andrey Jelinekovej o úlohách a činnostiach 

9. decembra 2019 od 15.45 do 16.30 h

Spoločná rozprava

4. Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú podmienky prístupu do iných informačných systémov EÚ a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1862 a nariadenie (EÚ) rrrr/xxx [ECRIS-TCN]

COM(2019)0003

5. Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú podmienky prístupu do iných informačných systémov EÚ na účely systému ETIAS a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1240, nariadenie (ES) č. 767/2008, nariadenie (EÚ) 2017/2226 a nariadenie (EÚ) 2018/1861

COM(2019)0004

• výklad Komisie
• prezentácia Komisie týkajúca sa Analytickej správy o návrhoch následných zmien systému ETIAS
• prezentácia cielenej štúdie EP o posúdení vplyvu, čo sa týka návrhov následných zmien systému ETIAS

9. decembra 2019 od 16.30 do 17.50 h

6. Štruktúrovaný dialóg s komisárkou pre vnútorné záležitosti Ylvou Johanssonovou

LIBE/9/01948

         výmena názorov

9. decembra 2019 od 17.50 do 18.00 h

*** Elektronické hlasovanie ***

7. Uzavretie Protokolu medzi Európskou úniou, Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo na Islande, alebo v Nórsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva

LIBE/9/00409

*** 2018/0419(NLE) 15791/2018 – C9-0155/2019

 

Spravodajkyňa:

 

Jadwiga Wiśniewska (ECR)

PR – PE642.884v01-00

Gestorský výbor:

 

LIBE

 

 

 

         prijatie pozmeňujúcich návrhov

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 22. november 2019, 12.00 h

8. Európska pohraničná a pobrežná stráž: systém FADO (falošné a pravé doklady online) a zrušenie jednotnej akcie Rady 98/700/JHA

LIBE/9/00459

***I 2018/0330B(COD) COM(2018)0631[02] – C8-0150/2019

 

Spravodajkyňa:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

LIBE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

BUDG –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

JURI (AL)

 

 

 

         Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní

9. Štatistika Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane

LIBE/9/01280

***I 2018/0154(COD) COM(2018)0307 – C8-0182/2018

 

Spravodajca:

 

Jan-Christoph Oetjen (Renew)

 

Gestorský výbor:

 

LIBE

 

 

 

         Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní

*** Koniec elektronického hlasovania ***

10. Rôzne otázky

11. Nasledujúce schôdze

         16. decembra 2019 od 19.30 do 22.30 h (Štrasburg)

9. decembra 2019 od 18.00 do 19.00 h

12. Schôdza koordinátorov (za zatvorenými dverami)

Posledná úprava: 3. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia