PDF 178kWORD 339k

 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

 

LIBE(2020)0113_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 13 januari 2020 kl. 19.00–20.00

Strasbourg

Lokal: Winston Churchill (200)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

OBSERVERA ATT SAMTLIGA TIDSANGIVELSER ÄR PRELIMINÄRA OCH KAN KOMMA ATT ÄNDRAS UNDER SAMMANTRÄDET

13 januari 2020 kl. 19.00–19.20

3. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EG) nr 810/2009, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2016/399, förordning XX/2018 [förordning om interoperabilitet] och beslut 2004/512/EG och om upphävande av rådets beslut 2008/633/RIF

LIBE/9/01249

***I 2018/0152(COD) COM(2018)0302 – C8-0185/2018

 

Föredragande:

 

Paulo Rangel (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

LIBE

 

 

 

         Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)

13 januari 2020 kl. 19.20–20.00

*** Elektronisk omröstning ***

4. Betänkande om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska unionens byråer för budgetåret 2018: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll

LIBE/9/00813

 2019/2098(DEC) COM(2019)0316[43] – C9-0093/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.090v01-00
AM – PE644.917v01-00

Ansvarigt utskott:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.866v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

5. Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)

LIBE/9/00823

 2019/2088(DEC) COM(2019)0316[33] – C9-0083/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.086v01-00
AM – PE644.912v01-00

Ansvarigt utskott:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.924v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

6. Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)

LIBE/9/00836

 2019/2082(DEC) COM(2019)0316[27] – C9-0077/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.082v01-00
AM – PE644.902v01-00

Ansvarigt utskott:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.864v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

7. Ansvarsfrihet 2018: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust)

LIBE/9/00852

 2019/2074(DEC) COM(2019)0316[19] – C9-0069/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.085v01-00
AM – PE644.911v01-00

Ansvarigt utskott:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.922v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

8. Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa)
 

LIBE/9/00783

 2019/2097(DEC) COM(2019)0316[42] – C9-0092/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.084v01-00
AM – PE644.910v01-00

Ansvarigt utskott:

 

CONT –

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR – PE639.874v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

9. Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska datatillsynsmannen

LIBE/9/00880

 2019/2063(DEC) COM(2019)0316[09] – C9-0058/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.078v01-00
AM – PE644.908v01-00

Ansvarigt utskott:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR – PE639.834v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

10. Ansvarsfrihet 2018: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

LIBE/9/00862

 2019/2068(DEC) COM(2019)0316[13] – C9-0063/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.087v01-00
AM – PE644.913v01-00

Ansvarigt utskott:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.879v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

11. Ansvarsfrihet 2018: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)

LIBE/9/00834

 2019/2083(DEC) COM(2019)0316[28] – C9-0078/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.088v01-00
AM – PE644.914v01-00

Ansvarigt utskott:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.855v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

12. Ansvarsfrihet 2018: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)

LIBE/9/00785

 2019/2096(DEC) COM(2019)0316[41] – C9-0091/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.080v01-00
AM – PE644.906v01-00

Ansvarigt utskott:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.869v02-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

13. Ansvarsfrihet 2018: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN)

LIBE/9/00865

 2019/2069(DEC) COM(2019)0316[14] – C9-0064/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.083v01-00
AM – PE644.909v01-00

Ansvarigt utskott:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.918v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

14. Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen

LIBE/9/01036

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA – PE643.089v01-00
AM – PE644.915v01-00

Ansvarigt utskott:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE639.827v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

15. Ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

LIBE/9/00400

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Ordförande:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

Ansvarigt utskott:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (Renew)

 

 

         Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse

16. Övriga frågor

17. Kommande sammanträden

         20 januari 2020 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

         21 januari 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 8 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy