PDF 197kWORD 392k

 

 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

 

LIBE(2021)0412_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Maanantai 12. huhtikuuta 2021 klo 16.45–18.45

Tiistai 13. huhtikuuta 2021 klo 9.00–12.00 ja 13.45–15.45

Bryssel

Kokoushuone: Paul-Henri Spaak (1A002)

ja videokokouksena (yhteyttä testataan puoli tuntia ennen kokousta)

12. huhtikuuta 2021 klo 16.45–16.50

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

Etä-äänestyksen avaaminen (valiokuntakäsittelyn rinnalla) – ensimmäinen äänestyskierros: TARKISTUKSET

Äänestys on avoinna klo 16.50–17.50

3. Työvoiman muuttoliikkeen uudet lailliset väylät

LIBE/9/02255

 2020/2010(INI) 

 

Esittelijä:

 

Sylvie Guillaume (S&D)

PR – PE657.255v01-00
AM – PE659.022v01-00

Vastaava:

 

LIBE*

 

 

Lausunto:

 

EMPL*

Elżbieta Rafalska (ECR)

AD – PE655.901v02-00
AM – PE657.374v01-00

         Tarkistusten käsittely ja hyväksyminen

12. huhtikuuta 2021 klo 16.50–18.00

4. Oikeudenmukaiset ja kilpaillut markkinat digitaalialalla (Digitaalisia markkinoita koskeva säädös)

LIBE/9/05001

***I 2020/0374(COD) COM(2020)0842 – C9-0419/2020

 

Vastaava:

 

IMCO

Andreas Schwab (PPE)

 

         Euroopan digitaalisesta valmiudesta vastaavan komission jäsenen Margrethe Vestagerin alustus

5. Digitaalisten palvelujen sisämarkkinat (Digitaalisia palveluja koskeva säädös) sekä direktiivin 2000/31/EY muuttaminen

LIBE/9/04995

***I 2020/0361(COD) COM(2020)0825 – C9-0418/2020

 

Vastaava:

 

IMCO

Christel Schaldemose (S&D)

 

         Euroopan digitaalisesta valmiudesta vastaavan komission jäsenen Margrethe Vestagerin alustus

12. huhtikuuta 2021 klo 18.00–18.45

6. Komission oikeusvaltiokertomus 2020

LIBE/9/05600

 2021/2025(INI) COM(2020)0580

 

Esittelijä:

 

Domènec Ruiz Devesa (S&D)

PR – PE689.878v01-00

Vastaava:

 

LIBE*

 

 

Lausunto:

 

BUDG

Päätös: ei lausuntoa

 

 

CONT*

Isabel García Muñoz (S&D)

 

 

JURI*

Ilhan Kyuchyuk (Renew)

PA – PE691.166v01-00

 

AFCO

(S&D)

 

 

PETI

Margrete Auken (Verts/ALE)

PA – PE689.805v01-00

         Mietintöluonnoksen käsittely

13. huhtikuuta 2021 klo 9.00–9.05

Etä-äänestyksen käynnistäminen (valiokuntakäsittelyn rinnalla) – toinen äänestys – LOPULLINEN TEKSTI ja KERTAÄÄNESTYKSET

Äänestys on avoinna klo 9.00–10.00

7. Työvoiman muuttoliikkeen uudet lailliset väylät

LIBE/9/02255

 2020/2010(INI) 

 

Esittelijä:

 

Sylvie Guillaume (S&D)

PR – PE657.255v01-00
AM – PE659.022v01-00

Vastaava:

 

LIBE*

 

 

Lausunto:

 

EMPL*

Elżbieta Rafalska (ECR)

AD – PE655.901v02-00
AM – PE657.374v01-00

         Mietintöluonnoksen hyväksyminen

8. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) 2018/1862 ja (EU) 2019/818 muuttamisesta muihin EU:n tietojärjestelmiin pääsyn edellytysten osalta Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmään liittyviä tarkoituksia varten

LIBE/9/00415

***I 2019/0001A(COD) COM(2019)0003[01] – C8-0025/2019

 

Esittelijä:

 

Jeroen Lenaers (PPE)

 

Vastaava:

 

LIBE

 

 

Lausunto:

 

AFET

Päätös: ei lausuntoa

 

 

TRAN

Päätös: ei lausuntoa

 

         Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadusta alustavasta sopimuksesta

9. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) 2019/816 ja (EU) 2019/818 muuttamisesta muihin EU:n tietojärjestelmiin pääsyn edellytysten osalta Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän tarkoituksia varten

LIBE/9/05491

***I 2019/0001B(COD) COM(2019)0003[02] – C9-0090/2021

 

Esittelijä:

 

Jeroen Lenaers (PPE)

 

Vastaava:

 

LIBE

 

 

Lausunto:

 

AFET

Päätös: ei lausuntoa

 

 

TRAN

Päätös: ei lausuntoa

 

         Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadusta alustavasta sopimuksesta

10. Muihin EU:n tietojärjestelmiin pääsyn edellytykset ETIAS-järjestelmän tarkoituksia varten sekä asetuksen (EU) 2018/1240, asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen (EU) 2017/2226 ja asetuksen (EU) 2018/1861 muuttaminen

LIBE/9/00412

***I 2019/0002(COD) COM(2019)0004 – C8-0024/2019

 

Esittelijä:

 

Jeroen Lenaers (PPE)

 

Vastaava:

 

LIBE

 

 

Lausunto:

 

AFET

Päätös: ei lausuntoa

 

 

TRAN

Päätös: ei lausuntoa

 

         Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadusta alustavasta sopimuksesta

13. huhtikuuta 2021 klo 9.05–9.40

11. Henkilötietojen asianmukainen suojaus Yhdistyneessä kuningaskunnassa

LIBE/9/05546

 2021/2594(RSP) 

 

Esittelijä:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

Vastaava:

 

LIBE

 

 

         Päätöslauselmaesityksen käsittely

13. huhtikuuta 2021 klo 9.40–10.10

12. 'Eurodac-järjestelmän' perustamisesta sormenjälkien vertailua varten asetuksen (EU) N:o 604/2013 tehokkaaksi soveltamiseksi laittomasti oleskelevan kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön tunnistamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin lainvalvontatarkoituksessa esittämiä sellaisia pyyntöjä varten, jotka koskevat tietojen vertailua Eurodac-järjestelmän tietojen kanssa (uudelleenlaadittu)

LIBE/9/00158

***I 2016/0132(COD) COM(2016)0272 – C8-0179/2016

 

Esittelijä:

 

Jorge Buxadé Villalba (ECR)

AM – PE661.979v01-00
DT – PE661.983v01-00

Vastaava:

 

LIBE

 

 

Lausunto:

 

AFET

Päätös: ei lausuntoa

 

 

BUDG

Gérard Deprez

 

 

JURI (AR)

 

 

         Päivitetyn valtuutusluonnoksen esittely

         Tarkistusten jättämisen määräaika: 19. huhtikuuta 2021 klo 12.00

13. huhtikuuta 2021 klo 10.10–10.25

13. Verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estäminen

LIBE/9/01287

***II 2018/0331(COD) 14308/1/2020 – C9-0113/2021

  T8-0421/2019

 

Esittelijä:

 

Patryk Jaki (ECR)

 

Vastaava:

 

LIBE

 

 

         Toisen käsittelyn suositusluonnoksen esittely

13. huhtikuuta 2021 klo 10.25–11.15

14. Yhteentoimivien rokotus-, testaus- ja parantumistodistusten myöntämistä, todentamista ja hyväksymistä koskeva kehys vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi covid-19-pandemian aikana (digitaalinen vihreä todistus)

LIBE/9/05646

***I 2021/0068(COD) COM(2021)0130 – C9-0104/2021

 

Vastaava:

 

LIBE

 

 

Lausunto:

 

ENVI

 

 

 

ITRE

 

 

 

TRAN

 

 

         Keskustelu komission kanssa

Yhteentoimivien rokotus-, testaus- ja parantumistodistusten myöntämistä, todentamista ja hyväksymistä koskeva kehys covid-19-pandemian aikana jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien tai asuvien kolmansien maiden kansalaisten osalta (digitaalinen vihreä todistus)

LIBE/9/05649

***I 2021/0071(COD) COM(2021)0140 – C9-0100/2021

 

Vastaava:

 

LIBE

 

 

Lausunto:

 

ENVI

 

 

 

TRAN

 

 

         Keskustelu komission kanssa

13. huhtikuuta 2021 klo 11.15–12.00

15. Yhteentoimivien rokotus-, testaus- ja parantumistodistusten myöntämistä, todentamista ja hyväksymistä koskeva kehys vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi covid-19-pandemian aikana (digitaalinen vihreä todistus)

LIBE/9/05646

***I 2021/0068(COD) COM(2021)0130 – C9-0104/2021

 

Vastaava:

 

LIBE

 

 

Lausunto:

 

ENVI

 

 

 

ITRE

 

 

 

TRAN

 

 

         Euroopan tietosuojavaltuutetun/Euroopan tietosuojaneuvoston yhteisen lausunnon esittely ja keskustelu lausunnon laatijoiden kanssa

Yhteentoimivien rokotus-, testaus- ja parantumistodistusten myöntämistä, todentamista ja hyväksymistä koskeva kehys covid-19-pandemian aikana jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien tai asuvien kolmansien maiden kansalaisten osalta (digitaalinen vihreä todistus)

LIBE/9/05649

***I 2021/0071(COD) COM(2021)0140 – C9-0100/2021

 

Vastaava:

 

LIBE

 

 

Lausunto:

 

ENVI

 

 

 

TRAN

 

 

         Euroopan tietosuojavaltuutetun/Euroopan tietosuojaneuvoston yhteisen lausunnon esittely ja keskustelu lausunnon laatijoiden kanssa

13. huhtikuuta 2021 klo 13.45–14.25

16. Keskustelu komission kanssa unionin tuomioistuimen 6. lokakuuta 2020 antamista tuomioista viestintätietojen tallentamisesta (asiassa C-623/17, Privacy International, ja sekä yhdistetyissä asioissa C-511/18, La Quadrature du Net ym., C-512/18, French Data Network ym., ja C-520/18, Ordre des barreaux francophones et germanophone ym.). Vaikutukset unionin lainsäädäntöön ja EU:n tulevaan politiikkaan

LIBE/9/05723

         Keskustelu komission edustajien kanssa

13. huhtikuuta 2021 klo 14.25–15.05

17. Sähköisen todistusaineiston saatavuus Euroopan neuvostossa: Budapestin yleissopimuksen toista pöytäkirjaa koskevien käynnissä olevien neuvottelujen tilanne

LIBE/9/05721

         Komission puheenvuoro

13. huhtikuuta 2021 klo 15.05–15.35

18. Ensimmäinen korruption vastaisen Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen täytäntöönpanoa EU:ssa koskeva tarkastelu

LIBE/9/05716

         Komission puheenvuoro

13. huhtikuuta 2021 klo 15.35–15.45

19. Kansalaiskeskustelut ja kansalaisten osallistuminen EU:n päätöksentekoon

LIBE/9/04305

 2020/2201(INI) 

 

Valmistelija:

 

Loránt Vincze (PPE)

PA – PE691.183v01-00

Vastaava:

 

AFCO*

Helmut Scholz (The Left)

PR – PE689.799v01-00

         Lausuntoluonnoksen käsittely

20. Muut asiat

21. Seuraavat kokoukset

         19. huhtikuuta 2021 klo 16.45–18.45 (Bryssel)

         26. toukokuuta 2021 klo 9.00–12.00 ja 13.45–15.45 (Bryssel)

Päivitetty viimeksi: 1. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö