PDF 206kWORD 394k

 

 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

 

LIBE(2021)0412_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2021. gada 12. aprīlī, plkst. 16.45–18.45

Otrdien, 2021. gada 13. aprīlī, plkst. 9.00–12.00 un plkst. 13.45–15.45

Briselē

Telpa: Paul-Henri Spaak (1A002)

un videokonferences veidā (savienojuma pārbaude notiks pusstundu pirms sanāksmes)

2021. gada 12. aprīlī plkst. 16.45–16.50

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

Attālinātās balsošanas procedūras atklāšana (paralēli komitejas darbam) — pirmā balsošana — GROZĪJUMI

Balsot varēs no plkst. 16.50 līdz plkst. 17.50

3. Jaunas pieejas likumīgai darbaspēka migrācijai

LIBE/9/02255

 2020/2010(INI) 

 

Referente:

 

Sylvie Guillaume (S&D)

PR – PE657.255v01-00
AM – PE659.022v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE*

 

 

Atzinumi:

 

EMPL*

Elżbieta Rafalska (ECR)

AD – PE655.901v02-00
AM – PE657.374v01-00

         Grozījumu izskatīšana un pieņemšana

2021. gada 12. aprīlī plkst. 16.50–18.00

4. Sāncensīgi un godīgi tirgi digitālajā nozarē (Digitālo tirgu tiesību akts)

LIBE/9/05001

***I 2020/0374(COD) COM(2020)0842 – C9-0419/2020

 

Atbildīgā komiteja:

 

IMCO

Andreas Schwab (PPE)

 

         Komisāres jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu Margrethe Vestager uzstāšanās

5. Digitālo pakalpojumu vienotais tirgus (digitālo pakalpojumu tiesību akts) un grozījumu izdarīšana Direktīvā 2000/31/EK

LIBE/9/04995

***I 2020/0361(COD) COM(2020)0825 – C9-0418/2020

 

Atbildīgā komiteja:

 

IMCO

Christel Schaldemose (S&D)

 

         Komisāres jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu Margrethe Vestager uzstāšanās

2021. gada 12. aprīlī plkst. 18.00–18.45

6. Komisijas 2020. gada ziņojums par tiesiskumu

LIBE/9/05600

 2021/2025(INI) COM(2020)0580

 

Referents:

 

Domènec Ruiz Devesa (S&D)

PR – PE689.878v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE*

 

 

Atzinumi:

 

BUDG

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

CONT*

Isabel García Muñoz (S&D)

 

 

JURI*

Ilhan Kyuchyuk (Renew)

PA – PE691.166v01-00

 

AFCO

(S&D)

 

 

PETI

Margrete Auken (Verts/ALE)

PA – PE689.805v01-00

         Ziņojuma projekta izskatīšana

2021. gada 13. aprīlī plkst. 9.00–9.05

Attālinātās balsošanas procedūras atklāšana (paralēli komitejas darbam) — otrā balsošana — GALĪGAIS TEKSTS un VIENS BALSOJUMS

Balsot varēs no plkst. 9.00 līdz plkst. 10.00

7. Jaunas pieejas likumīgai darbaspēka migrācijai

LIBE/9/02255

 2020/2010(INI) 

 

Referente:

 

Sylvie Guillaume (S&D)

PR – PE657.255v01-00
AM – PE659.022v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE*

 

 

Atzinumi:

 

EMPL*

Elżbieta Rafalska (ECR)

AD – PE655.901v02-00
AM – PE657.374v01-00

         Ziņojuma projekta pieņemšana

8. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2018/1862 un Regulu (ES) 2019/818, lai Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas vajadzībām paredzētu nosacījumus piekļuvei citām ES informācijas sistēmām

LIBE/9/00415

***I 2019/0001A(COD) COM(2019)0003[01] – C8-0025/2019

 

Referents:

 

Jeroen Lenaers (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE

 

 

Atzinumi:

 

AFET

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

TRAN

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

         Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos

9. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2019/816 un Regulu (ES) 2019/818, lai Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas vajadzībām paredzētu nosacījumus piekļuvei citām ES informācijas sistēmām

LIBE/9/05491

***I 2019/0001B(COD) COM(2019)0003[02] – C9-0090/2021

 

Referents:

 

Jeroen Lenaers (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE

 

 

Atzinumi:

 

AFET

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

TRAN

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

         Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos

10. Nosacījumu piekļuvei citām ES informācijas sistēmām paredzēšana ETIAS vajadzībām un grozījumu izdarīšana Regulā (ES) 2018/1240, Regulā (EK) Nr. 767/2008, Regulā (ES) 2017/2226 un Regulā (ES) 2018/1861

LIBE/9/00412

***I 2019/0002(COD) COM(2019)0004 – C8-0024/2019

 

Referents:

 

Jeroen Lenaers (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE

 

 

Atzinumi:

 

AFET

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

TRAN

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

         Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos

2021. gada 13. aprīlī plkst. 9.05–9.40

11. Apvienotās Karalistes nodrošināta pienācīga personas datu aizsardzība

LIBE/9/05546

 2021/2594(RSP) 

 

Referents:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE

 

 

         Rezolūcijas priekšlikuma izskatīšana

2021. gada 13. aprīlī plkst. 9.40–10.10

12. Pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveide, lai efektīvi piemērotu [Regulu (ES) Nr. 604/2013, lai identificētu trešās valsts valstspiederīgo vai bezvalstnieku, kurš uzturas nelikumīgi, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos (pārstrādāta redakcija)

LIBE/9/00158

***I 2016/0132(COD) COM(2016)0272 – C8-0179/2016

 

Referents:

 

Jorge Buxadé Villalba (ECR)

AM – PE661.979v01-00
DT – PE661.983v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE

 

 

Atzinumi:

 

AFET

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

BUDG

Gérard Deprez

 

 

JURI (AR)

 

 

         Iepazīstināšana ar atjaunināto pilnvaru projektu

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2021. gada 19. aprīlī plkst. 12.00

2021. gada 13. aprīlī plkst. 10.10–10.25

13. Teroristiska satura izplatīšanas tiešsaistē novēršana

LIBE/9/01287

***II 2018/0331(COD) 14308/1/2020 – C9-0113/2021

  T8-0421/2019

 

Referents:

 

Patryk Jaki (ECR)

 

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE

 

 

         Iepazīstināšana ar ieteikuma projektu otrajam lasījumam

2021. gada 13. aprīlī plkst. 10.25–11.15

14. Sadarbspējīgs vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvars nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (digitālais zaļais sertifikāts)

LIBE/9/05646

***I 2021/0068(COD) COM(2021)0130 – C9-0104/2021

 

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE

 

 

Atzinumi:

 

ENVI

 

 

 

ITRE

 

 

 

TRAN

 

 

         Viedokļu apmaiņa ar Komisiju

Sadarbspējīgs vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvars attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai likumīgi dzīvo dalībvalstu teritorijā (digitālais zaļais sertifikāts)

LIBE/9/05649

***I 2021/0071(COD) COM(2021)0140 – C9-0100/2021

 

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE

 

 

Atzinumi:

 

ENVI

 

 

 

TRAN

 

 

         Viedokļu apmaiņa ar Komisiju

2021. gada 13. aprīlī plkst. 11.15–12.00

15. Sadarbspējīgs vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvars nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (digitālais zaļais sertifikāts)

LIBE/9/05646

***I 2021/0068(COD) COM(2021)0130 – C9-0104/2021

 

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE

 

 

Atzinumi:

 

ENVI

 

 

 

ITRE

 

 

 

TRAN

 

 

         Iepazīstināšana ar EDAU/EDAK un viedokļu apmaiņa par to kopīgo atzinumu

Sadarbspējīgs vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvars attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai likumīgi dzīvo dalībvalstu teritorijā (digitālais zaļais sertifikāts)

LIBE/9/05649

***I 2021/0071(COD) COM(2021)0140 – C9-0100/2021

 

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE

 

 

Atzinumi:

 

ENVI

 

 

 

TRAN

 

 

         Iepazīstināšana ar EDAU/EDAK un viedokļu apmaiņa par to kopīgo atzinumu

2021. gada 13. aprīlī plkst. 13.45–14.25

16. Viedokļu apmaiņa ar Komisiju par ES Tiesas 2020. gada 6. oktobra spriedumu attiecībā uz komunikācijas datu saglabāšanu (Lieta C-623/17, "Privacy International", un apvienotās Lietas C-511/18, "La Quadrature du Net and Others", C-512/18, "French Data Network and Others", un C-520/18, "Ordre des barreaux francophones et germanophone and Others") — ietekme uz Savienības tiesībām un turpmāko ES politiku

LIBE/9/05723

         Viedokļu apmaiņa ar Komisijas pārstāvjiem

2021. gada 13. aprīlī plkst. 14.25–15.05

17. Piekļuve Eiropas Padomes elektroniskajiem pierādījumiem: pašreizējais stāvoklis notiekošajās sarunās par Budapeštas konvencijas 2. protokolu

LIBE/9/05721

         Komisijas pārstāvja uzstāšanās

2021. gada 13. aprīlī plkst. 15.05–15.35

18. Pirmais pārskats par to, kā ES īstenojusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvenciju

LIBE/9/05716

         Komisijas pārstāvja uzstāšanās

2021. gada 13. aprīlī plkst. 15.35–15.45

19. Pilsoņdialogi un pilsoņu līdzdalība ES lēmumu pieņemšanas procesā

LIBE/9/04305

 2020/2201(INI) 

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Loránt Vincze (PPE)

PA – PE691.183v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

AFCO*

Helmut Scholz (The Left)

PR – PE689.799v01-00

         Atzinuma projekta izskatīšana

20. Dažādi jautājumi

21. Nākamās sanāksmes

         2021. gada 19. aprīlī plkst. 16.45–18.45 (Briselē)

         2021. gada 26. maijā plkst. 9.00–12.00 un plkst. 13.45–15.45 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 8. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika