Udkast til udtalelse - LIBE_PA(2022)732601Udkast til udtalelse
LIBE_PA(2022)732601

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
til Udvalget om Industri, Forskning og Energi
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 910/2014 for så vidt angår fastlæggelse af en ramme for en europæisk digital identitet
(COM(2021)0281 - C9-0200/2021 - 2021/0136(COD))
Ordfører for udtalelse: Cristian Terheş

19.5.2022

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: