Σχέδιο γνωμοδότησης - LIBE_PA(2022)732601Σχέδιο γνωμοδότησης
LIBE_PA(2022)732601

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 όσον αφορά τη θέσπιση πλαισίου για την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα
(COM(2021)0281 - C9-0200/2021 - 2021/0136(COD))
Συντάκτης γνωμοδότησης: Cristian Terheş

19.5.2022

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: