Arvamuse projekt - LIBE_PA(2022)732601Arvamuse projekt
LIBE_PA(2022)732601

ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Saaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 910/2014 seoses Euroopa digiidentiteedi raamistiku kehtestamisega
(COM(2021)0281 - C9-0200/2021 - 2021/0136(COD))
Arvamuse koostaja: Cristian Terheş

19.5.2022

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: