Lausuntoluonnos - LIBE_PA(2022)732601Lausuntoluonnos
LIBE_PA(2022)732601

LAUSUNTOLUONNOS
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalta
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 910/2014 muuttamisesta eurooppalaisen digitaalisen identiteetin kehyksen vahvistamisen osalta
(COM(2021)0281 - C9-0200/2021 - 2021/0136(COD))
Valmistelija: Cristian Terheş

19.5.2022

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: