Dréacht-tuairim - LIBE_PA(2022)732601Dréacht-tuairim
LIBE_PA(2022)732601

DRÉACHT-TUAIRIM
ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
chuig an gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh
ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 a mhéid a bhaineann le creat a bhunú le haghaidh na Céannachta Digití Eorpaí
(COM(2021)0281 - C9-0200/2021 - 2021/0136(COD))
Rapóirtéir don tuairim: Cristian Terheş

19.5.2022

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: