Nuomonės projektas - LIBE_PA(2022)732601Nuomonės projektas
LIBE_PA(2022)732601

  NUOMONĖS PROJEKTAS
  Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto
  pateiktas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui
  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Europos skaitmeninės tapatybės sistemos nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 910/2014
  (COM(2021)0281 - C9-0200/2021 - 2021/0136(COD))
  Nuomonės referentas: Cristian Terheş

  19.5.2022

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: