Nuomonės projektas - LIBE_PA(2022)732601Nuomonės projektas
LIBE_PA(2022)732601

NUOMONĖS PROJEKTAS
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto
pateiktas Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Europos skaitmeninės tapatybės sistemos nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 910/2014
(COM(2021)0281 - C9-0200/2021 - 2021/0136(COD))
Nuomonės referentas: Cristian Terheş

19.5.2022

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: