Atzinuma projekts - LIBE_PA(2022)732601Atzinuma projekts
LIBE_PA(2022)732601

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 910/2014 attiecībā uz Eiropas digitālās identitātes regulējuma izveidi
(COM(2021)0281 - C9-0200/2021 - 2021/0136(COD))
Atzinuma sagatavotājs: Cristian Terheş

19.5.2022

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: