Förslag till yttrande - LIBE_PA(2022)732601Förslag till yttrande
LIBE_PA(2022)732601

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
till utskottet för industrifrågor, forskning och energi
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 910/2014 vad gäller inrättandet av en ram för europeisk digital identitet
(COM(2021)0281 - C9-0200/2021 - 2021/0136(COD))
Föredragande av yttrande: Cristian Terhes

19.5.2022

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: