Проектодоклад - LIBE_PR(2012)491337Проектодоклад
LIBE_PR(2012)491337

ПРОЕКТОДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейската система за наблюдение на границите (EUROSUR)
(COM(2011)0873 - C7-0506/2011 - 2011/0427(COD))
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Jan Mulder

3.7.2012

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: