Raporti projekt - LIBE_PR(2012)491337Raporti projekt
LIBE_PR(2012)491337

RAPORTI PROJEKT
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa piiride valvamise süsteem (EUROSUR)
(COM(2011)0873 - C7-0506/2011 - 2011/0427(COD))
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Jan Mulder

3.7.2012

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: