Udkast til betænkning - LIBE_PR(2013)501927Udkast til betænkning
LIBE_PR(2013)501927

UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (generel forordning om databeskyttelse)
(COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Jan Philipp Albrecht

16.1.2013

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: