Mietintöluonnos - LIBE_PR(2013)501927Mietintöluonnos
LIBE_PR(2013)501927

MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus)
(COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Jan Philipp Albrecht

16.1.2013

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: