Návrh správy - LIBE_PR(2013)501927Návrh správy
LIBE_PR(2013)501927

NÁVRH SPRÁVY
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
(COM(2012)0011 - C7-0025/2012 - 2012/0011(COD))
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Jan Philipp Albrecht

16.1.2013

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: