Udkast til betænkning - LIBE_PR(2017)606233Udkast til betænkning
LIBE_PR(2017)606233

UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om brug af Schengeninformationssystemet i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold
(COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD))
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Jeroen Lenaers

30.6.2017

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: