Návrh správy - LIBE_PR(2017)606233Návrh správy
LIBE_PR(2017)606233

NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o používaní Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín
(COM(2016)0881 - C8-0532/2016 - 2016/0407(COD))
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Jeroen Lenaers

30.6.2017

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: