Σχέδιο έκθεσης - LIBE_PR(2018)616632Σχέδιο έκθεσης
LIBE_PR(2018)616632

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Πορτογαλία
(13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS))
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Ignazio Corrao

17.1.2018

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: