Raporti projekt - LIBE_PR(2018)616632Raporti projekt
LIBE_PR(2018)616632

RAPORTI PROJEKT
mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Portugalis
(13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS))
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Ignazio Corrao

17.1.2018

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: