Проектодоклад - LIBE_PR(2018)620837Проектодоклад
LIBE_PR(2018)620837

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложение, с което Съветът се призовава да констатира, в съответствие с член 7, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, наличието на очевиден риск от тежко нарушение от страна на Унгария на ценностите, на които се основава Съюзът
(2017/2131(INL))
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Юдит Саргентини

12.4.2018

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: