Raporti projekt - LIBE_PR(2018)620837Raporti projekt
LIBE_PR(2018)620837

RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta, millega kutsutakse nõukogu üles järeldama Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 alusel ilmset ohtu, et Ungari rikub oluliselt liidu aluseks olevaid väärtusi
(2017/2131(INL))
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Judith Sargentini

12.4.2018

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: