Ziņojuma projekts - LIBE_PR(2018)620837Ziņojuma projekts
LIBE_PR(2018)620837

ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu, kurā Padome tiek aicināta saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 7. panta 1. punktu konstatēt, ka ir droša varbūtība, ka Ungārija varētu nopietni pārkāpt vērtības, uz kuru pamata ir dibināta Savienība
(2017/2131(INL))
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referente: Judith Sargentini

12.4.2018

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: