Σχέδιο έκθεσης - LIBE_PR(2018)622176Σχέδιο έκθεσης
LIBE_PR(2018)622176

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα για τις μειονότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(2018/2036(INI))
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Εισηγητής: József Nagy

22.5.2018

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: