19.9.2018
LIBE_PR(2018)627056
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, om ändring av bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 och om upphävande av förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer
(COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD))
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Andrejs Mamikins

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 203kWORD 79k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy