Проектодоклад - LIBE_PR(2020)653810Проектодоклад
LIBE_PR(2020)653810

  ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
  относно създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права
  (2020/2072(INL))
  Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  Докладчик: Михал Шимечка

  1.7.2020

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: