Проектодоклад - LIBE_PR(2023)746811Проектодоклад
LIBE_PR(2023)746811

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила за предотвратяване и борба със сексуалното насилие над деца
(COM(2022)0209 - C9-0174/2022 - 2022/0155(COD))
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Хавиер Сарсалехос

19.4.2023

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: