Raporti projekt - LIBE_PR(2023)746811Raporti projekt
LIBE_PR(2023)746811

RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse eeskirjad laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks ja tõkestamiseks
(COM(2022)0209 - C9-0174/2022 - 2022/0155(COD))
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Javier Zarzalejos

19.4.2023

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: