Mietintöluonnos - LIBE_PR(2023)746811Mietintöluonnos
LIBE_PR(2023)746811

MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ehkäisyä ja torjuntaa koskevista säännöistä
(COM(2022)0209 - C9-0174/2022 - 2022/0155(COD))
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Javier Zarzalejos

19.4.2023

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: