Dréacht-tuarascáil - LIBE_PR(2023)746811Dréacht-tuarascáil
LIBE_PR(2023)746811

DRÉACHT-TUARASCÁIL
ar an togra le haghaidh rialachán ó Phairlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun mí-úsáid ghnéasach leanaí a chosc agus a chomhrac
(COM(2022)0209 - C9-0174/2022 - 2022/0155(COD))
An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile
Rapóirtéir don tuairim: Javier Zarzalejos

19.4.2023

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: