Pranešimo projektas - LIBE_PR(2023)746811Pranešimo projektas
LIBE_PR(2023)746811

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos seksualinės prievartos prieš vaikus prevencijos ir kovos su ja taisyklės
(COM(2022)0209 - C9-0174/2022 - 2022/0155(COD))
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Javier Zarzalejos

19.4.2023

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: