Ziņojuma projekts - LIBE_PR(2023)746811Ziņojuma projekts
LIBE_PR(2023)746811

ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz noteikumus seksuālas vardarbības pret bērniem novēršanai un apkarošanai
(COM(2022)0209 - C9-0174/2022 - 2022/0155(COD))
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referents: Javier Zarzalejos

19.4.2023

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: