Parlamendi esitatud küsimus - O-0102/2005Parlamendi esitatud küsimus
O-0102/2005

Riikide haldusdeklaratsioonid

SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA O-0102/05
vastavalt kodukorra artiklile 108
esitaja: Szabolcs Fazakas, Terence Wynn ja Jan Mulder Eelarvekontrollikomisjoni nimel
nõukogule

Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-0102/2005
Esitatud tekstid :
O-0102/2005 (B6-0347/2005)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Oma resolutsioonis 2003. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta (P6_TA(2005)0092, vastu võetud 12.4.2005) võttis Euroopa Parlament selge seisukoha, et pärast 10 aastat negatiivseid kinnitavaid avaldusi maksete kohta ja kontrollikoja üheselt mõistatavat osutamist enamuse  alustehingute seaduslikkuse  ja korrektsusega seotud vigade põhjusele oli vaja uusi vahendeid, et suurendada komisjoni arusaamist liikmesriikide juhtimis- ja kontrollisüsteemidest. 

 

Euroopa Parlament väljendas valdava häälteenamusega seisukohta, et käes on aeg tugineda komisjoni ja liikmesriikide haldusasutuste vahelistes suhetes usaldusväärse riigihalduse põhimõtetele, nagu läbipaistvus ja vastutus.

 

Euroopa Parlament tegi konkreetse otsuse, et iga liikmesriik peaks esitama ex ante avalikustava avalduse ja iga-aastase ex post kinnitava avalduse ELi rahade kasutamise kohta.

 

Mis meetmeid on nõukogu võtnud pärast kontrollikoja otsust enamuse alustehingute seaduslikkuse ja korrektsusega seotud vigade põhjuse suhtes?

 

Kas nõukogu saab esitada dokumendid oma meetmete tulemuste kohta?

 

Kas nõukogu usub, et on olemas vajadus liikmesriikide ex ante ja ex post avalduste järele kõrgetasemelise ametiisiku poolt, kelle allkirja põhjal tuleks tunnistada liikmesriigi vastutust. Ja kas ta usub, et nimetatud avaldused on täielikult kooskõlas EÜ asutamislepingu artikliga 274?

 

Kas nõukogu usub, et artikli 274 esimese lõigu teine lause on samavõrra oluline kui lõigu esimene lause  ja  kas praegust tasakaalu puudumist komisjoni ja liikmesriikide vahel tuleks parandada?

 

Kas nõukogu võiks nimetada need liikmesriigid, kes on vastu riikide haldusdeklaratsioonide sisseviimisele?

 

 

Esitatud: 27.10.2005

Edastatud: 28.10.2005

Vastuse tähtaeg: 18.11.2005