Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-0008/2006Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-0008/2006

Ασφάλεια εφοδιασμού σε ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ O-0008/06
σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού
υποβολή: Giles Chichester, εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
προς την Επιτροπή

Διαδικασία : 2006/2530(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-0008/2006
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-0008/2006 (B6-0010/2006)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Η κατανάλωση ενεργείας στην ΕΕ προβλέπεται ότι θα αυξηθεί την περίοδο 1990 – 2020 κατά 22%. Συγκεκριμένα η κατανάλωση πετρελαίου στην ΕΕ αυξάνει παρά μία κατά 50% μείωση στην ένταση ενεργείας των συσκευών καταναλώσεως πετρελαίου και τη χρήση καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές στη βιομηχανία, τις μεταφορές, τη θέρμανση και την παραγωγή ηλεκτρισμού. Η ζήτηση αερίου στην ΕΕ έχει αυξηθεί σημαντικά τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και σε σχέση προς άλλα καύσιμα όπου το ποσοστό της αγοράς που του αντιστοιχεί έχει σημειώσει κατά την τελευταία δεκαετία άνοδο από 18% σε 24% το 2003, προβλέπεται δε να φθάνει το 27% έως το 2020. Η εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές προβλέπεται να αυξηθεί στο 71% έως το 2030 και θα υπάρξει αύξηση στη ζήτηση από τρίτα κράτη, τα οποία θα ανταγωνίζονται για την ενέργεια την οποία χρειάζονται τα κράτη μέλη της ΕΕ.

 

  1. Τί προτίθεται να πράξει η Επιτροπή για να αντιδράσει όπως χρειάζεται στις πρόσφατες εξελίξεις που παρατηρούνται αφενός στην αυξανόμενη ζήτηση ενεργείας και αφετέρου στους κινδύνους που διαγράφονται για τη γεωπολιτική στρατηγική και διπλωματική σταθερότητα; Πέραν τούτων, πώς μπορεί να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία του μελλοντικού ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ (ανάγκες σε πετρέλαιο και αέριο);

 

  1. Όσον αφορά το βιώσιμο, την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια του εφοδιασμού, ποίες άλλες πηγές ενεργείας μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν υπάρξει μείωση στον εφοδιασμό σε πετρέλαιο και αέριο ή εάν ο εφοδιασμός είναι ευάλωτος σε γεωπολιτικούς κινδύνους;

 

  1. Τί φρονεί η Επιτροπή σχετικά με τον αντίκτυπο των διαπραγματεύσεων του Κυότο για την μετά το 2012 εποχή στην ασφάλεια του εφοδιασμού σε ενέργεια και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ (στόχοι της Λισσαβώνας);

 

 

Κατάθεση: 02.02.2006

Διαβίβαση: 06.02.2006

Λήξη προθεσμίας: 13.02.2006