Pytanie poselskie - O-0008/2006Pytanie poselskie
O-0008/2006

Bezpieczeństwa dostaw energii w Unii Europejskiej

ZAPYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY O-0008/06
zgodnie z artykułem 108 Regulaminu
skierowane przez: Giles Chichester w imieniu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
do Komisji

Procedura : 2006/2530(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-0008/2006
Teksty złożone :
O-0008/2006 (B6-0010/2006)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Przewiduje się, że w okresie od 1990 do 2020 r. unijny poziom zużycia energii wzrośnie o 22%. Zwiększa się zwłaszcza zużycie ropy w UE mimo 50% spadku energochłonności urządzeń napędzanych olejem i wykorzystywania paliw alternatywnych w przemyśle, ciepłownictwie i elektrowniach. Popyt na gaz w UE znacznie wzrósł zarówno w sensie wartości absolutnych, jak i w stosunku do innych paliw, przy czym jego udział w rynku wzrósł w ciągu dekady z 18% do 24% w 2003 r., a zgodnie z prognozami ma wynieść 27% do 2020 r. Zgodnie z przewidywaniami uzależnienie UE od importu ma osiągnąć 71% do 2030 r. Zwiększy się również zapotrzebowanie państw trzecich, które będą konkurować między sobą o energię wymaganą przez państwa członkowskie.

 

  1. Jakie działania podejmie Komisja w celu odpowiedniego zareagowania na aktualny rozwój sytuacji w związku z rosnącym popytem na energię z jednej strony i na geopolityczne, strategiczne i dyplomatyczne zagrożenia dla stabilności z drugiej? Ponadto w jaki sposób można zagwarantować w przyszłości niezależne dostawy energii do UE (zapotrzebowanie na ropę i gaz)?

 

  1. Mając na uwadze ciągłość, konkurencyjność i bezpieczeństwo dostaw, jakie inne źródła energii można wykorzystać w przypadku zmniejszenia dostaw ropy i gazu lub też ich zakłócenia w związku z zagrożeniami o charakterze geopolitycznym?

 

  1. Jak Komisja ocenia skutki negocjacji po 2012 r. w związku z protokołem z Kioto dla bezpieczeństwa dostaw energii i konkurencyjności UE (cele lizbońskie)?

 

 

Przedłożone: 02.02.2006

Przekazane: 06.02.2006

Termin na udzielenie odpowiedzi: 13.02.2006