Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-0067/2006Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-0067/2006

  Περιβαλλοντική προστασία: καταπολέμηση του εγκλήματος, ποινικά αδικήματα και ποινές

  ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ O-0067/06
  σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού
  υποβολή: Karl-Heinz Florenz, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
  προς το Συμβούλιο

  Διαδικασία : 2006/2642(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  O-0067/2006
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  O-0067/2006 (B6-0438/2006)
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Στις 13 Μαρτίου 2001 η Επιτροπή υπέβαλε σχέδιο οδηγίας για την "περιβαλλοντική προστασία: καταπολέμηση του εγκλήματος, ποινικά αδικήματα και ποινές".

   

  Η κα Oomen-Ruijten ορίστηκε εισηγήτρια και η έκθεσή της σε πρώτη ανάγνωση εγκρίθηκε στη συνέχεια στην ολομέλεια στις 9 Απριλίου 2002.

   

  Την ίδια ημέρα, στο νομοθετικό ψήφισμα σχετικά με το σχέδιο απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε το Συμβούλιο να μην προβεί στην έγκριση αυτής της απόφασης-πλαίσιο πριν την έγκριση της οδηγίας που είχε προτείνει η Επιτροπή.

   

  Το Συμβούλιο ωστόσο ποτέ δεν ενέκρινε μια πολιτική συμφωνία επί της συγκεκριμένης πρότασης οδηγίας και προτίμησε αντί αυτού να εγκρίνει την απόφαση-πλαίσιο του τρίτου πυλώνα για το ίδιο θέμα (απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου 2003/80/JHA της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με την ποινική προστασία του περιβάλλοντος, OJ L 29, 5.2.2003, σ. 55· 'απόφαση-πλαίσιο').

   

  Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε στη συνέχεια από την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και στις 13 Σεπτεμβρίου 2005 το Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση-πλαίσιο.

   

  Τι προτίθεται να πράξει η Επιτροπή μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου;

   

   

  Κατάθεση: 21.06.2006

  Διαβίβαση: 22.06.2006

  Λήξη προθεσμίας: 13.07.2006