Parlamendi esitatud küsimus - O-0067/2006Parlamendi esitatud küsimus
O-0067/2006

Keskkonna kaitsmine: võitlus kuritegevusega, kuriteod ja karistused

SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA O-0067/06
vastavalt kodukorra artiklile 108
esitaja: Karl-Heinz Florenz Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel
nõukogule

Menetlus : 2006/2642(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-0067/2006
Esitatud tekstid :
O-0067/2006 (B6-0438/2006)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

13. märtsil 2001 esitas komisjon direktiivi eelnõu „keskkonna kaitsmine: võitlus kuritegevusega, kuriteod ja karistused“.

 

Pr Oomen-Ruijten määrati raportööriks ja tema raport võeti vastu esimesel lugemisel täiskogu 9. aprilli 2002. aasta istungil.

 

Samal päeval palus Euroopa Parlament oma õigusloomega seotud resolutsioonis nõukogu raamotsuse eelnõu (keskkonna kaitsmine kriminaalõiguse kaudu) kohta nõukogul hoiduda selle raamotsuse vastuvõtmisest enne komisjoni esitatud direktiivi vastuvõtmist.

 

Kuid nõukogu ei kiitnud kunagi heaks poliitilist kokkulepet selle direktiivi ettepaneku kohta ja eelistas selle asemel võtta samas küsimuses vastu kolmanda samba raamotsuse (nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta raamotsus 2003/80/JHA keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu, ELT L 29, 5.2.2003, lk 55; „raamotsus“).

 

Selle vaidlustasid komisjon ja parlament Euroopa Kohtus ning 13. septembril 2005 tühistas Euroopa Kohus raamotsuse.

 

Mida kavatseb nõukogu teha pärast Euroopa Kohtu otsust?

 

 

Esitatud: 21.06.2006

Edastatud: 22.06.2006

Vastuse tähtaeg: 13.07.2006