Pytanie poselskie - O-0085/2006Pytanie poselskie
O-0085/2006

Sytuacja w sektorze owoców jagodowych i czereśni przeznaczonych do przetworzenia

ZAPYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY O-0085/06
zgodnie z artykułem 108 Regulaminu
skierowane przez: Joseph Daul oraz Janusz Wojciechowski w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
do Komisji

Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-0085/2006
Teksty złożone :
O-0085/2006 (B6-0435/2006)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Dnia 28 czerwca 2006 r. Komisja Europejska przedstawiła sprawozdanie w sprawie sytuacji w sektorze owoców jagodowych i czereśni przeznaczonych do przetworzenia (COM(2006)0345 końcowy). Sprawozdanie to potwierdza znane już powszechnie fakty i wskazuje, że na rynku owoców jagodowych panuje sytuacja trwałego kryzysu. Kryzys obejmuje zasadniczo nowe państwa członkowskie, w szczególności Polską, a jego negatywne skutki są najwyraźniej odczuwalne w najbiedniejszych regionach Unii. Mimo wielokrotnego podkreślania wagi tego problemu przez Parlament Europejski, do chwili obecnej Komisja Europejska nie podjęła w związku z rzeczonym kryzysem żadnych działań zaradczych. Czy Komisja może wskazać, jakie środki zamierza zaproponować, aby:

 

  1. zmniejszyć pochodzący z krajów trzecich import owoców jagodowych przeznaczonych do przetworzenia, zwłaszcza w celu położenia kresu praktykom dumpingowym, charakterystycznym dla pewnych transz importowanych owoców?

 

  1. wprowadzić mechanizmy wsparcia dla grup producentów i organizacji producentów, specjalnie dostosowane do sytuacji nowych państw członkowskich?

 

  1. ułatwić otrzymanie kompensacji w ramach szkód wyrządzonych złymi warunkami klimatycznymi?

 

  1. umożliwić rolnikom – w nieprzewidzianej i okresowej trudnej sytuacji, spowodowanej nadmierną podażą na rynku – otrzymanie rekompensat za zaniechanie zbiorów?

 

  1. zachęcić państwa członkowskie do wprowadzania finansowych zachęt dotyczących niszczenia upraw owoców jagodowych, w sytuacji panującej na rynku nadwyżki?

 

  1. zwolnić fundusze przeznaczone na promowanie spożycia owoców jagodowych w Unii Europejskiej?

 

 

Przedłożone: 14.07.2006

Przekazane: 18.07.2006

Termin na udzielenie odpowiedzi: 25.07.2006