Parlamentsfråga - O-0085/2006Parlamentsfråga
O-0085/2006

Situationen inom bär- och körsbärsförädlingssektorn

MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT O-0085/06
i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen
från Joseph Daul och Janusz Wojciechowski för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
till kommissionen

Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-0085/2006
Ingivna texter :
O-0085/2006 (B6-0435/2006)
Omröstningar :
Antagna texter :

Den 28 juni 2006 lade kommissionen fram en rapport om situationen i bär- och körsbärsförädlingssektorn (KOM(2006)0345). Rapporten bekräftar uppgifter vi redan känner till och visar att krisen på bärmarknaden är fortgående. Krisen drabbar framför allt de nya medlemsstaterna och i synnerhet Polen. De negativa följderna av krisen är betydande i EU:s fattigaste områden. Trots att parlamentet upprepade gånger understrukit hur viktigt det här problemet är har kommissionen hittills inte vidtagit några nödvändiga åtgärder för att lösa krisen. Kan kommissionen ange vad den ämnar föreslå för att

 

  1. minska importen av bär för förädling från tredjeländer, särskilt för att stoppa den dumpning som kännetecknar vissa importer,

 

  1. införa en stödmekanism för grupper och organisationer av producenter som skulle vara särskilt anpassad till situationen i de nya medlemsstaterna,

 

  1. göra det lättare att få ersättningar vid skador till följd av dåliga klimatförhållanden,

 

  1. göra det möjligt för jordbrukare att i en svår, oförutsebar och tillfällig situation på grund av överutbud på markanden få ersättning för skördebortfall,

 

  1. uppmana medlemsstaterna att införa ekonomiska incitament för förstörelse av bärodlingar då utbudet på markanden är för stort,

 

  1. bevilja medel för främjande av bärkonsumtionen inom EU?

 

 

Ingiven: 14.07.2006

Vidarebefordrad: 18.07.2006

Sista svarsdag: 25.07.2006