Pytanie poselskie - O-0098/2006Pytanie poselskie
O-0098/2006

powrotu pacjentek chorych na raka piersi na rynek pracy oraz finansowania z funduszy społecznych szkolenia ustawicznego pracowników służby zdrowia w zakresie raka piersi

ZAPYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY O-0098/06
zgodnie z artykułem 108 Regulaminu
skierowane przez: Jan Andersson oraz Karin Jöns w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
do Komisji

Procedura : 2006/2611(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-0098/2006
Teksty złożone :
O-0098/2006 (B6-0433/2006)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Jeśli uwzględnić strategię lizbońską, do której celów należy uzyskanie 60% wskaźnika zatrudnienia wśród kobiet do 2010 r., a także wysoką liczbę przypadków raka piersi rozpoznawanych co roku u kobiet w Unii Europejskiej (275 000 przypadków zgodnie z aktualnymi szacunkami opartymi na rejestrach Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem), to powrót kobiet, które chorowały na raka piersi, na rynek pracy należy do pilnych priorytetów, tym bardziej, że coraz więcej przypadków raka piersi rozpoznaje się u kobiet u szczytu kariery zawodowej: 35% nowych przypadków raka piersi wykrywa się obecnie u kobiet poniżej 55 roku życia, a 12% przypadków – u kobiet poniżej 45 roku życia. Badania wykazują jednak, że w przybliżeniu jedna piąta pacjentek, które chorowały na raka, nie wraca do pracy.

 

  1. Czy Komisja może dostarczyć wiarygodnych informacji o tym, jaki odsetek pacjentek chorujących na raka porzuca pracę zawodową w czasie choroby i leczenia, na przykład poprzez zlecenie przeprowadzenia badań na ten temat?

 

  1. W jaki sposób Komisja zamierza uświadamiać pracodawców, że pacjentki w czasie leczenia potrzebują możliwości ponownego podjęcia pracy w pełnym lub niepełnym wymiarze, ponieważ może to mieć zasadnicze znaczenie dla zachowania środków do życia i dla stabilizacji stanu psychicznego pacjentek?

 

  1. W jaki sposób Komisja zamierza zachęcać pracodawców do przywracania pacjentek chorych na raka piersi na rynek pracy po zakończeniu leczenia, do dostosowywania ich stanowisk i proponowania elastycznego czasu pracy?

 

  1. Czy Komisja widzi potrzebę wprowadzenia i czy wesprze opracowanie karty ochrony przewlekle chorych w miejscu pracy?

 

  1. Wprowadzenie przesiewowych badań mammograficznych zgodnie z europejskimi wytycznymi dotyczącymi optymalnego wczesnego wykrywania i leczenia wymaga specjalnych szkoleń dla pracowników służby zdrowia. Czy Komisja zamierza propagować wykorzystanie Europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszy przedakcesyjnych na szkolenia, szczególnie w nowych państwach członkowskich i w krajach kandydujących?

 

 

Przedłożone: 18.09.2006

Przekazane: 20.09.2006

Termin na udzielenie odpowiedzi: 27.09.2006