Parlamentsfråga - O-0098/2006Parlamentsfråga
O-0098/2006

Återintegrering på arbetsmarknaden av bröstcancerpatienter och användning av socialfonderna för fortbildning av sjukvårdspersonal inom bröstcancervården

MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT O-0098/06
i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen
från Jan Andersson och Karin Jöns för utskottet för sysselsättning och sociala frågor
till kommissionen

Förfarande : 2006/2611(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-0098/2006
Ingivna texter :
O-0098/2006 (B6-0433/2006)
Omröstningar :
Antagna texter :

Med hänvisning till Lissabonstrategin, som syftar till att fram till 2010 nå en sysselsättningsnivå på 60 procent för kvinnor, och med beaktande av det stora antalet bröstcancerfall som diagnostiseras varje år bland kvinnor i Europeiska unionen (275 000 enligt aktuella uppgifter, som baserar sig på Internationella centret för cancerforsknings registreringar) är återintegrering på arbetsmarknaden av dem som överlevt bröstcancer en högt prioriterad fråga. Detta understryks av faktumet att ett ökat antal kvinnor, som befinner sig i början av sin yrkeskarriär, drabbas av bröstcancer. 35 procent av de nya bröstcancerfallen upptäcks hos kvinnor som är yngre än 55 år och 12 procent av fallen drabbar kvinnor som är yngre än 45 år. Enligt studier återvänder en femtedel av tidigare cancerpatienter inte till arbetet.

 

  1. Kan kommissionen tillhandahålla tillförlitliga uppgifter om det antal bröstcancerpatienter som har lämnat ett intressant arbete under sjukdomen och behandlingen, exempelvis genom att utreda denna fråga?

 

  1. På vilket sätt avser kommissionen att göra arbetsgivare medvetna om patienters behov av att få tillfälle att på hel- eller deltid återgå till arbetet under behandlingen med tanke på att detta kan vara av avgörande betydelse för den personliga ekonomin och för att stärka patienten psykologiskt?

 

  1. På vilket sätt avser kommissionen att uppmuntra arbetsgivare till att återintegrera bröstcancerpatienter på arbetsmarknaden när behandlingen avslutats, omstrukturera arbetsplatserna och erbjuda flexibla arbetstider?

 

  1. Anser kommissionen att det är nödvändigt att utarbeta en stadga för skydd av de kroniskt sjuka på arbetsplatsen? Skulle kommissionen stödja en sådan stadga?

 

  1. Införande av bröstcancerscreening i enlighet med EU:s riktlinjer för att på ett tidigt stadium kunna upptäcka cancer och behandla denna kräver särskilt utbildad sjukvårdspersonal. Avser kommissionen att främja användningen av EU:s socialfond och förmedlemskapsstödet för sådan utbildning, i synnerhet i de nya medlemsstaterna och i kandidatländerna?

 

 

Ingiven: 18.09.2006

Vidarebefordrad: 20.09.2006

Sista svarsdag: 27.09.2006