Parlementaire vragen
PDF 40kWORD 27k
18 oktober 2006
O-0121/2006

MONDELINGE VRAAG MET DEBAT O-0121/06

ingediend overeenkomstig artikel 108 van het Reglement

van James Elles, Alexander Stubb, Simon Busuttil, Simon Coveney, Richard Ashworth, Sir Robert Atkins, John Attard-Montalto, Christopher Beazley, John Bowis, Philip Bradbourn, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, David Casa, Giles Chichester, Den Dover, Petr Duchoň, Jonathan Evans, Louis Grech, Daniel Hannan, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Roger Helmer, Syed Kamall, Piia-Noora Kauppi, Timothy Kirkhope, Edward McMillan-Scott, Joseph Muscat, Neil Parish, Nina Škottová, Struan Stevenson, Robert Sturdy, David Sumberg, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Oldřich Vlasák en Jaroslav Zvěřina

aan de Raad


  Betreft: Aanvraag tot verdere vrijstelling om volledige BTW en accijns op rode diesel voor pleziervaartuigen te heffen uit hoofde van richtlijn 2003/96/EG van de Raad

Richtlijn 2003/96/EG[1] van de Raad bevat op het ogenblik een afwijking voor vijf landen, met name Finland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk, op grond waarvan zij, uitsluitend voor particuliere pleziervaartuigen, op rode diesel verlaagde BTW en accijns kunnen heffen. De afwijking loopt normalerwijze op 31 december 2006 af. Als deze afwijking daadwerkelijk wordt ingetrokken, moeten booteigenaren voortaan diesel gaan tanken waarvoor de nationale accijnstarieven gelden en die dus veel duurder is; dat zou voor velen van hen het einde van hun sport betekenen. Bovendien zou de sector dan geconfronteerd worden met hoge kosten om zich aan te passen aan de wetgeving, bijvoorbeeld met betrekking tot infrastructuur voor tankinstallaties; tegelijkertijd zou het risico van tanktoerisme en fraude toenemen.

 

In een onlangs verrichte herziening van de afwijkingen heeft de Commissie de bezorgdheid over deze situatie echter als "niet gerechtvaardigd" afgedaan.

 

Is de Raad zich bewust van de mogelijk funeste gevolgen van de afschaffing van bedoelde afwijkingen voor diverse sectoren, zoals de watersport, het toerisme en de scheepsbouw?

 

Is de Raad het eens met de stelling dat de gevolgen van afschaffing haaks zouden staan op de allereerste bedoeling van de richtlijn, te weten harmonisering van de belastingtarieven voor energieproducten om de ongelijkheden op de interne markt te verminderen?

 

Zal de Raad derhalve verlenging van de derogatie na 31 december 2006 steunen als de betrokken regeringen een aanvraag tot verlenging zouden indienen?

 

 

Ingediend: 18.10.2006

Doorgezonden: 19.10.2006

Uiterste datum beantwoording: 09.11.2006

[1]  PB L 283 van 31.10.2003, blz. 51.

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid